Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Uitleensysteem.nl

De dienst "Uitleensysteem.nl" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf XORIC. Aan het gebruik van Uitleensysteem.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Uitleensysteem.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door XORIC schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1. Uitleensysteem.nl biedt u de mogelijkheid formulieren te ontwerpen, derden deze te laten invullen van formulieren en de resultaten te verwerken en in te zien. U bepaalt zelf welke informatie u wilt laten invullen en wat u met de resultaten doet.
1.2. Om Uitleensysteem.nl te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, controleert XORIC of uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt hiervan bericht.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. XORIC mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij XORIC heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met Uitleensysteem.nl verwerkt u persoonsgegevens. XORIC treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U vrijwaart XORIC van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.
Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden Uitleensysteem.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2. In het bijzonder is het verboden naar persoonsgegevens te vragen zonder een adequate privacypolicy te hebben gepubliceerd. Ook bij overige verwerking van persoonsgegevens dient u zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te conformeren.
2.3. Indien XORIC constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag XORIC zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan XORIC zonder waarschuwing ingrijpen.
2.4. Indien naar het oordeel van XORIC hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van XORIC of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is XORIC gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.5. XORIC is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is XORIC gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.6. XORIC kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart XORIC van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.
Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. XORIC spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. XORIC onderhoudt Uitleensysteem.nl actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal XORIC dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3. XORIC mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Uitleensysteem.nl aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist XORIC zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. XORIC zal minstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.
Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. De dienst Uitleensysteem.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van XORIC. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van XORIC, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). XORIC heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3. Indien u informatie stuurt naar XORIC, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4. XORIC zal geen kennisnemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Uitleensysteem.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of XORIC daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal XORIC zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1. Aan het gebruik van Uitleensysteem.nl is een vergoeding per maand verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.
5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van XORIC, via iDealbetaling, of volgens de betaalinstructies op de website.
5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van XORIC beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2. XORIC is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij XORIC meldt.
6.4. In geval van overmacht is XORIC nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan een jaar.
7.2. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u na stilzwijgende verlenging op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. XORIC kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het emailadres dat aan uw account gekoppeld is.
7.4. Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.
Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden
8.1. XORIC mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2. XORIC zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Uitleensysteem.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin XORIC gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door XORIC wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. XORIC is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Uitleensysteem.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Binnenkort

Op dit moment is Uitleensysteem.nl nog in ontwikkeling.
Wilt u een bericht zodra het systeem beschikbaar is?